Privatlivspolitik

Welland Danmark ApS, Andkærvej 16, 7100 Vejle, CVR. 38815407

Vejle, den 25.05.2018

 

Welland Danmark ApS dataansvar:

Welland Danmark ApS – fremadrettet kaldet Welland – behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for Welland’s databehandling er, at Welland kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte forretningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Welland behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige. Dog senest 5 år efter det kalenderår hvor vi er har modtaget dine data.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Welland er dataansvarlig, og vil sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har Welland udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

 

Kontaktoplysninger på virksomhedens dataansvarlige:

CVR nr.:38815407

Kontaktperson: Direktør Allan Kristiansen

Arbejdsadresse: Andkærvej 16, 7100 Vejle

Telefonnr.:7584 1332

Mail: post@welland.dk eller allan@welland.dk

 

Behandling af personoplysninger:

Welland behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger på kunderelationer sendt via danske kommuner, regioner eller dig: Kontaktoplysninger som navn, forretningsadresse, postadresse, evt. telefonnummer, e-mailadresse samt bruger-id eller i sjældne tilfælde cpr. nummer.

Ved forretningsadresse forstås adressen på dit forretningssted.

Ved postadresse forstås den adresse, som du eller bestiller har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor på forretningsadressen.

 

Welland tilkommer oplysninger fra:

 • Bevillingsmyndigheder fra danske kommuner
 • Danske regioners indkøbsfunktioner i forbindelse med leverancer til danske hospitaler
 • Danske forhandlere af sygeplejeartikler
 • Dig selv

 

Welland’s formål med behandling af dine personoplysninger:

Welland behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • At det er nødvendigt for at opfylde indkøbers krav i forbindelse med levering og fakturering
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav

 

Welland behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang Welland behandler dine personoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i en periode for at være i stand til at dokumentere leverancen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Welland videregiver ikke personoplysninger til virksomheder eller personer til markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Welland opbevarer dine personoplysninger i en periode fra leverancen i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer Welland dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for leverancen.

 

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når Welland

behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse og retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Wellands behandling, ved at henvende dig til Wellands dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger Welland om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken:

Welland forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Wellands hjemmeside.

 

Revisionshistorik:

Bilaget er udarbejdet af Welland Danmark ApS den 25.05.2018 af Allan Kristensen